Castellano | Català |
  ACTUALITAT | SUBASTA ON-LINE | DOCUMENTS | ENLLAÇOS | CONTACTE
 
 
Inici
Confraria
Qui som
Història
Dades de Venda
Informació
Gràfics
Pesca
Informació
Embarcacions
Producte
Espècies
És temporada de
Subasta
Informació
Com comprar
Galeria
Fotos
Vídeos
 
 
 
Inici > Confraria > Qui Som
 
Qui Som
 

Està situada en el cor de Barcelona, en un entorn emblemàtic i únic. La Cofradia de Pescadors de Barcelona té les seves oficines en el conegut com Moll del Rellotge, amagat als curiosos i obert al mar, en el Barri de la Barceloneta.

És una corporació de dret públic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, està constituïda per temps indefinit i exerceix la representació del sector pesquer i l'activitat extractiva pesquera en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, es regeix mitjançant Estatuts propis, que aprova la Junta General, màxim òrgan de govern de l'Entitat.

Avui continua, igual que duu fent des de la seva fundació, ajudant que tot funcioni correctament perquè la ciutat de Barcelona pugui gaudir d'un peix i marisc fresc de qualitat diàriament.

La normativa que regula la Cofradia de Pescadors de Barcelona se situa en el marc de la Llei de Pesca i Acció Marítima dictaminada per la Generalitat de Catalunya al febrer del 2010. En aquesta llei, segons l'article 64 “Les cofradies de pescadors i les seves federacions són corporacions de dret públic, sense ànim de lucre, que exerceixen funcions de representació del sector pesquer i de col·laboració i consulta amb l'Administració, i que fan activitats de gestió, impuls i promoció dels interessos pesquers, d'acord amb la regulació que establix la normativa pròpia de les cofradies de pescadors” Per aquest motiu, la cofradia de Pescadors de Barcelona és constituïda com una corporació de dret públic, sense ànim de lucre, amb una personalitat jurídica pròpia i està capacitada per a actuar en el compliment de les seves finalitats; exercint la representació del sector pesquer, sense perjudici del que pugui correspondre a altres ens associatius, i actuant en els àmbits territorials respectius com els òrgans de consulta i col·laboració amb les administracions públiques, amb l'objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers.

Així mateix, cap destacar que en la llei referida Llei, s'indica que:

1. La cofradia de pescadors es regeix per aquesta Llei, per les normes reglamentàries que la desenvolupin i pels seus respectius estatuts.

2. La cofradia de pescadors està subjectes a la tutela de la Generalitat, que exerceix per mitjà del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Aquesta tutela comprèn el control de la legalitat dels actes referents a la constitució, l'organització i el procediment electoral, i també dels actes que impliquen l'exercici de funcions públiques per part de la cofradia.

3. La cofradia de pescadors està dotada d'autonomia per a la gestió dels seus interessos i els seus recursos propis i la seva actuació està sotmesa al dret privat.

Seguint la normativa vigent, la Cofradia de Pescadors de Barcelona en el seu ple dret d'autonomia per a la gestió dels seus interessos i els seus recursos propis, establix la seva regulació sobre aquests aspectes:

a) La denominació: Cofradia de Pescadors de Barcelona

b) L'àmbit territorial: Província de Barcelona

c) El domicili.Moll de Pescadors, s/n

De la mateixa forma regula els requisits per a adquirir la condició de membres de la cofradia, els drets i les obligacions dels seus membres, el seu règim disciplinari, els òrgans rectors, així com el seu funcionament i el quòrum per a la presa de decisions. Per aquest motiu, i en línia de règim electoral, la Cofradia decideix sobretot allò que no està regulat expressament per aquesta Llei ni per les disposicions que la desenvolupin. L'administració electoral s'encomana a un comitè i a una taula electoral de la cofradia, integrada únicament i exclusivament per membres del sector, sobre els quals recau tot el procés electoral. Aquest procés és dut a una junta electoral única per a tot Catalunya, amb funcions de supervisió, integrada bàsicament per membres del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, com òrgan tutelar de les cofradies. D'igual forma, l'administració de la Cofradia establix el règim econòmic i comptable, la gestió sobre el patrimoni i els recursos previstos així com les causes i el procediment de fusió i dissolució, i també la destinació final del seu patrimoni, que ha de revertir en accions d'interès social dintre de l'àmbit de la cofradia dissolta.

Organigrama de la Cofradia de Pescadors de Barcelona.

Els òrgans rectors de la Cofradia de Pescadors de Barcelona són els següents:

a) La junta general. És l'òrgan superior de representació de tots els membres de la cofradia de pescadors i de control de la resta d'òrgans rectors i està constituïda pels representants dels armadors i dels treballadors, d'acord amb els criteris de representació paritaris i de representativitat de cada modalitat de pescadors que establix l'article 32.

Membres de la junta general d'una cofradia de pescadors triats per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, per un període de quatre anys i poden ser reelegidos.

Funcions de la junta general d'una cofradia de pescadors: Aprovar i modificar els estatuts, gestió dels òrgans i finances.

 
  AVÍS LEGAL